Schutterij St. Martinus Born hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schutterij St. Martinus Born houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Schutterij St. Martinus Born zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Schutterij St. Martinus Born verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde;

-        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schutterij St. Martinus Born de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        (Zakelijk) Telefoonnummer;

-        (Zakelijk) E-mailadres;

-        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Schutterij St. Martinus Born opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Schutterij St. Martinus Born verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinde;

-        Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schutterij St. Martinus Born de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Naam;

-        Adres;

-        Woonplaats;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres;

-        Geslacht;

-        Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Schutterij St. Martinus Born opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Schutterij St. Martinus Born verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schutterij St. Martinus Born de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Adres;

-        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Schutterij St. Martinus Born opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de periode dat men aangemeld is.


 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van onze website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Schutterij St. Martinus Born bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens  Schutterij St. Martinus Born van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Schutterij St. Martinus Born

Octavianus 21

6121 NT

Born

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schutterij St. Martinus Born organiseert op zondag 19 maart een rommelmarkt. Alle beschikbare tafels zijn verhuurd. Deze markt vindt plaats in het Gemeenschapshuis, Prinsbisdomstraat 5 in Born van 10.00 – 15.00 uur. Verkoop alleen door particulieren. Ben je op zoek naar een leuk hebbedingetje, dan is dit de plek waar je moet zijn! Leuke spullen verkrijgbaar voor een kleine prijs. Entree volwassenen € 1,00. Kinderen tot en met 12 jaar gratis entree. Iedereen is van harte welkom! 

 

Nieuwsbrief 9 ,  10 december 2016

 

Born 10 december  2016

 

 

Beste schuttervrienden,

In de laatste nieuwsbrief werd geschreven: “het schuttersseizoen loopt af”.  Daarmee eigenlijk bedoelende, we krijgen wat rust en het volgend jaar melden we ons weer bij de volgers. Maar toch gebeurt er van alles wat het vermelden waard is. Dus toch nog  maar een nieuwsbrief voor Nieuwjaar.

Bestuurlijk nieuws

Tijdens de jaarvergadering werd een aantal mutaties binnen het bestuur bekend gemaakt. Onze secretaris William van de Wauw, die vorig jaar met veel elan de schouders er onder zette, heeft om gezondheidsredenen zijn functie moeten neerleggen. Vooreerst heel vervelend voor William, maar ook voor de schutterij, die daarmee op zoek moet naar een nieuwe secretaris. Dat laatste wordt wel opgelost. Vacant zijn aldus de functie van 1e en 2e secretaris. Voorlopig worden de taken verdeeld onder Paul Verjans, en Milou Verjans ondersteund door Angelique. William, dank voor al het werk wat je hebt verzet, en heel veel beterschap. En zoals je zelf aangaf, de schutterij zeg je zeker niet vaarwel en daar waar mogelijk wil je taken uitvoeren, en als het even zou kunnen, wil je graag het uniform weer aantrekken. Maar gezondheid eerst!

Ook de penningmeester, Louis Deuss, ging met pensioen. Een drukke baan ver weg in het land maakte het hem moeilijk zijn bestuurlijke taken goed uit te voeren. Ook deze taken worden voorlopig waargenomen. Roy Haagmans zal de betalingen en boekingen gaan verrichten. Het bestuur zoekt een definitieve oplossing.

Rob Deuss was vorig jaar koning en had zodoende zitting in het bestuur. De overige bestuursleden vonden dat hij deze job maar blijvend moest gaan vervullen, waarop Rob ja heeft gezegd. Derhalve is hij bij acclamatie door de ledenvergadering benoemd als bestuurslid.

Stan van Sloun is als koning dit jaar ook weer aanwezig in het bestuur en heeft daar een adviserende stem.

Noteer alvast de volgende datum. Tijdens de Bondsvergadering werd bekend dat Born in 2018 een Bondsfeest mag organiseren en wel op zondag 2 september 2018.

De nieuwe website werd gelanceerd:  www. Schutterijstmartinusborn.nl

 Activiteiten

Na het koningsvogelschieten hadden we begin oktober het  jaarlijks schuttersuitje. We zijn niet ver weg gegaan, maar hebben een gezellige middag in Duitse sferen gehouden in en om het clublokaal. Spellen, goed gezelschap, bier en fris en een heerlijk buffet zorgden voor een fijne middag.

Eind oktober trokken we mee in de zondagmiddagstoet van het Oktoberfest in Sittard. Ondanks kou en grijze weer, kwamen 10 duizenden mensen op het festijn af. Rijen dik stonden de mensen van de Voorstad tot de Markt. En de Markt zelf was helemaal gevuld met in dirndel en lederhosen gestoken publiek. Mooi om je als schutterij op zo’n moment te mogen presenteren.

Mooi was ook dat (bijna) alle jeugdleden al of niet in uniform mee konden gaan in de optocht. Sommigen hadden toch wat kriebels in de buik, zeker nu er zoveel mensen naar hen stonden te kijken. Nou, wen er maar vast aan, want het OLS in Merkelbeek volgend jaar zal zeker niet minder worden. Onder leiding van Corné Wijnen, trok de jeugd daarna de kermis op en de ouderen vermaakten zich in de feesttent, met een bont gezelschap aan Schutters en Gildebroeders uit Brabant, Limburg, Gelderland, Duitsland en België.

Een oud gebruik bij de St. Martinus viering is dat van bieten lampionnen gemaakt worden. De jeugdcommissie had gezorgd voor een flink aantal voederbieten voor  de jeugdleden. Met hulp van ouders en oudere schutters toverden de jeugdleden deze bieten om in een aantal prachtige lampionnen, die ’s avonds met trots in de optocht werden gepresenteerd. Mooi om zo een traditie op deze wijze in ere te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Op Remembrance Day werd op het kerkhof tijdens een stijlvolle bijeenkomst een saluut gebracht aan de Engelse militairen die sneuvelden voor onze vrijheid.

Foto’s van al deze activiteiten zijn terug te vinden op facebook en de nieuwe website www.schutterijstmartinusborn.nl

Acties

De door de schutterij georganiseerde rommelmarkten werden weer druk bezocht. Op 19 maart 2017 staat de volgende alweer gepland. De meeste stands zijn alweer uitgegeven, dus wie dan nog wat wil verkopen, moet zich vlot melden.

Het kienen neemt inmiddels een vaste plek in op de agenda, met een trouwe vaste schare bezoekers. Sluiting van de Sjoester, maakte een verhuizing naar het  Gemeenschapshuis noodzakelijk.

Belangrijke schuttersonderscheiding voor Han van Beek

Op vrijdag 9 december werd door de heer Van der Vorst, Kanselier van het Kapittel van de Rode Leeuw en de heer Hoorens, voorzitter van de Schuttersbond Eendracht Born-Echt, bekend gemaakt dat de Han van Beek als Schutsbroeder wordt opgenomen in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Een hele mond vol, maar met al zijn werk dat Han voor de schutterij heeft verzet en wat hij heeft betekend voor de schutterij zelf, is deze onderscheiding meer dan op zijn plaats. Han “eine dikke proficiat”.

De officiële plechtigheid zal op zondag 22 januari a.s. plaatsvinden in de kerk van Schimmert.

 

Met vriendelijke Schuttersgroet,

 

 

Schutterij St. Martinus Born