Schutterij St. Martinus Born hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schutterij St. Martinus Born houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Schutterij St. Martinus Born zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Schutterij St. Martinus Born verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinden;

-        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schutterij St. Martinus Born de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        (Zakelijk) Telefoonnummer;

-        (Zakelijk) E-mailadres;

-        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Schutterij St. Martinus Born opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Schutterij St. Martinus Born verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve doeleinden;

      Voldoen aan de wetgeving omtrent het schieten;

-        Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De lidmaatschapsovereenkomst;

      Schietwetgeving.

W

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schutterij St. Martinus Born de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Naam;

-        Adres;

-        Woonplaats;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres;

-        Geslacht;

-        Geboortedatum;

      Gegevens IDkaart/paspoort/rijbewijs.

Uw persoonsgegevens worden door Schutterij St. Martinus Born opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Schutterij St. Martinus Born verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schutterij St. Martinus Born de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Adres;

-        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Schutterij St. Martinus Born opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de periode dat men aangemeld is.


 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van onze website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Schutterij St. Martinus Born bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens  Schutterij St. Martinus Born van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Schutterij St. Martinus Born

Octavianus 21

6121 NT

Born

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schutterij St. Martinus Born werd opgericht in 1608 en heropgericht in november 1985. 
De leden dragen het uniform van de Coldstream Guards.
De koningsvogel dateert uit 1610, de oudste koningsplaat dateert uit 1739.

Wilt u de schutterij steunen door middel van een jaarlijks financiële bijdrage, word dan “Vriend van Schutterij St. Martinus Born”. 

Schutterij St. Martinus Born bestaat ruim 400 jaar. Uiteraard is de functie van de huidige schutterij niet meer dezelfde als in de beginjaren, maar ook nu nog is de schutterij bij vele culturele evenementen, zowel op kerkelijk als wereldlijk vlak, nadrukkelijk aanwezig. 

Eind 2012 hebben wij onze vertrouwde locatie aan de Kempstraat moeten verlaten. Onze nieuwe locatie, op het terrein van sportcomplex “Op den Toren”, is nu gereed.  

Ondanks dat we met vele vrijwilligers veel werk hebben verzet, heeft de inrichting van dit nieuwe terrein handen vol geld gekost. Het aanschaffen van de verplichte kogelvanger was nog een extra kostenpost. De schutterij had een financiële reserve, maar dit potje is opgegaan aan het inrichten van het nieuwe schuttersterrein.

De schutterij heeft een reserve nodig voor het reguliere onderhoud en aanschaf van uniformen, het onderhoud van de buks en de broodnodige vervanging van het vaandel. 

Voor € 35 per jaar kunt u al Vriend worden van schutterij St. Martinus Born. 

Wij stellen het uiteraard zeer op prijs als u ons op die manier wil steunen!

U kunt daarvoor het formulier aanvragen bij onze secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wat mag u als “Vriend” van ons verwachten?

 • Uw (bedrijfs)naam wordt vermeld op het bord van de “Vrienden van Schutterij St. Martinus” in ons schutterslokaal en op de website;

 • U ontvangt een speldje als teken dat u “Vriend van Schutterij St. Martinus” bent;

 • U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenmiddag van onze schutterij, waarvoor wel een eigen bijdrage wordt gevraagd;

 • U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse BBQ van de onze schutterij, waarvoor wel een eigen bijdrage wordt gevraagd;

 • U ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief.

  Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Dank aan alle "Vrienden van", de anonieme en de hieronder vermelde:

 

 • Buckx Decor Verhuur, Steenakkerweg 3, 6121 XA Born
 • Noël Lebens
 • Marion en Rob Deuss, Weert
 • Technic Support, Bartolemeusstraat 12, 6121 JJ Born
 • Drankenhandel en Partyverhuur Janssen Born, Getelberg 34, Born
 • Charron Mode, Molenstraat 21, 6121 XJ Born
 • RDL Adviesgroep, Kerkstraat 23 6121 LA Born
 • Regio Bank Born, Kerkstraat 23 61231 LA Born
 • Dhr. en Mevr. Dirkx-Kurvers, Born
 • Firma Jacobs Las en Constructiebedrijf, Städgen 7, Born
 • Bouwbedrijf W. Kelleners Born B.V., Annadaalderweg 111, 6105 AS Maria-Hoop
 • Mullebergh Accountancy & Advies B.V. Molenstraat 35, 6121 XD Born
 • Chel Cox, Born
 • Normstahl Center Limburg, De Kock raam en deurtechniek, Businesspark Stein 210, 6181 MB Elsloo. www.couragebv.nl
 • Medi-X,Beekkoverstraat 47a, 6166 AB Geleen
 • Wim en Anita van Sloun, Born-Buchten
 • Elke en Paul Verjans, Born
 • Jules en Paula Hermans-Tummers, Born
 • VOF Admin. Kant. Dullens, Molenstraat 35 ll, 6121 XD Born
 • Robert Housmans, Born
 • Technisch Bureau Aarts B.V., Sluisweg 9, 6121 JR Born
 • Sjèr Pörteners, Born
 • Pastoor Ralf Schwillens
 • Slagerij Huizinga, Susteren
 • Coquette Beauty, Born
 • Sanidirect (Ton Boonen), Heerlen
 • ASW Autoservice Wagemans, Born-Holtum-Noord
 • Saskia en Sjra Geurts, Born
 • Social Services Support Peter Peters, Born
 • Jeanny van Mulken en Ben Donners, Born
 • Broodje Bruin, Born
 • Bianca en Cliff Verjans, Born
 • Sonja en Paul Lemmens, Born
 • Peter Buckx, Born
 • Stucadoorbedrijf R. Leurs, Born
 • Coenen Tegels- en Natuursteen, Sittard
 • Ubachs en Zonen VOF, Montage badkamers en keukens

De basisexercitie voor geweerdragers, officieren en vaandeldrager is gepland op .....  op de locatie Sportpark Op den Toren.